ห้องประชุมสิริพัฒน์

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ผู้ป่วยนอกชั้น 2

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมสิริพัฒน์ ***